PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCÍCH (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

Účastník svým přihlášením a znovu i svou účastí na Akci souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat:

  1. Přihlašování a platba

Přihláška na Akci se podává skrze online formulář umístěný na webových stránkách nebo prostřednictvím emailu zaslaného na adresu hanka@lecenizivota.cz .

1.1. Přihlášení s platbou kurzovného v den konání Akce

Po vyplnění online přihlášky vzniká v případě volné kapacity závazná rezervace místa. Kurzovné se hradí v plné výši v hotovosti až na místě a v den konání, nejlépe 20 minut před zahájením Akce.

1.2. Akce s platbou kurzovného v plné výši předem

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na můj účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

1.3. Akce s opakovaným kurzovným

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného ve stanovené výši a ve stanovené lhůtě na můj účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

  1. Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník DO 14 dnů před začátkem Akce, bude mu zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby vráceno zpět.

2.1. Akce s jednorázovým kurzovným

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 14 dnů před začátkem (nebo v průběhu či po skončení) Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacené kurzovné v plné výši nevratné a nepřevoditelné. Po předchozím oznámení však může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník.

2.3. Akce s opakovaným kurzovným

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 14 dnů před začátkem Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), má účastník nárok na vrácení 100% kurzovného za jednu dílčí část Akce (1 seminář) za příslušný kalendářní měsíc, pokud za daný kalendářní měsíc zaplatil kurzovné v plné výši.

  1. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Zdravotní stav

Akce není náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením Akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

3.2. Zodpovědnost

Účast na Akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu Akce vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

3.4. Přerušení účasti

Účastník může kdykoliv Akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za Akci se nevrací.

  1. Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

4.1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Podmínek zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.

4.2. Účastník bere na vědomí, že poskytování osobních údajů v rozsahu uvedeném v Podmínkách zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem a že má povinnost osobní údaje poskytnout, aby mu poskytovatel služeb mohl řádně poskytnout své služby. Neposkytne-li je, je poskytovatel služeb oprávněn bez dalšího ukončit jejich smluvní vztah.

Podmínky jsou platné v tomto znění od 7.1.2019