Jsem mámou patnáctiletého syna, který se doma už několik týdnů velmi intenzivně dožaduje svolení, aby se mohl zařadit k té většině dle jeho slov „normálních“ lidí. Těch, kteří si z vlastního přesvědčení, ze strachu, z poslušnosti anebo pod nátlakem nechali do svého těla vpravit to, co má být v dnešní době tím jediným klíčem k ochraně našeho zdraví. A díky tomu si teď „svobodně“ mohou dát oběd v Mc’Donalds anebo jet na lyžařský kurz.

Chápu ho. Informační nátlak jediné pravdy je tak silný, že je těžké mu nepodlehnout jako dospělý, natožpak jako dítě.  Ale právě proto, jak destruktivní dopad má to aktuální chování systému i většiny dospělých na naše děti, píšu tyhle řádky.

Není totiž divu, že naše děti tak rychle přijaly tuhle novou svobodu podmíněnou ztrátou rozhodování o tom nejcennějším, co na tomto světě máme – našem vlastním těle. Není divu, že tak málo důvěřují jeho přirozeným obranným schopnostem a naopak tak slepě věří, že těm „nahoře“ jde zcela jistě o naše zdraví.  Není divu, když většina dospělých jim v tom jde tak silným příkladem.

Ale právě kvůli našim dětem bychom se už konečně měli začít ptát:

OPRAVDU MŮŽE BÝT CESTOU VEN ZE ZAČAROVANÉHO KRUHU PŘIROZENĚ SE OPAKUJÍCÍ NEMOCI NĚCO, CO MÁ POUZE NĚKOLIKAMĚSÍČNÍ ÚČINEK?

CO SE STANE S NAŠÍM IMUNITNÍM SYSTÉMEM, KDYŽ BUDE OPAKOVANĚ A V RYCHLÉM SLEDU ZA SEBOU VYSTAVEN PŮSOBENÍ (JAKÉHOKOLIV) O-Č-K-O-V-Á-N-Í?

NEBYLA PERZEKUCE MENŠINY V ZÁJMU VĚTŠINY VŽDY POČÁTKEM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A VŽDY S ODSTUPEM ČASU JASNÝM ZNEUŽITÍM MOCI SE SKRYTÝM ZÁMĚREM?

OPRAVDU JSOU NEMOC A SMRT NÁHODA A NAŠE ZDRAVÍ MŮŽE ZÁVISET NA TOM, CO UDĚLÁ NEBO NEUDĚLÁ NĚKDO JINÝ?

DÁVÁ SMYSL „CHRÁNIT“ NEDOSTATEČNĚ PROVĚŘENOU LÁTKOU S ÚČINNOSTÍ PÁR MĚSÍCŮ DĚTI A MLADISTVÉ, KTERÝM TÉMĚŘ NEHROZÍ TO, ČEMU JEDINÉMU ONA LÁTKA JAKŽ TAKŽ SLIBUJE ZABRÁNIT (NEBO JE NÁM TO SPÍŠ JEN TAKTO TVRZENO)? KDYŽ I TO SE V REALITĚ UKAZUJE JAKO PLANÝ SLIB A K TOMU NEJSOU ZNÁMY DLOUHODOBÉ DŮSLEDKY TAKOVÉHO KROKU?

Jsem si téměř jistá, že ještě před dvěma lety by odpovědi na tyto otázky byly pro většinu lidí zcela jednoznačné.  Dnes si je ta většina evidentně vůbec nepokládá.

Nejsem zarytý odpůrce čehokoliv. Jsem z hloubi duše zastáncem toho, že pro každého je vždy nejlepší to, co ON SÁM CÍTÍ, že je pro něj to nejlepší.  Že je bytostným právem každého člověka se podle toho ve svém životě rozhodovat. A že žádná jiná lidská bytost NEMÁ PRÁVO mu z jakékoliv pozemské pozice tuto volbu odebrat a vnucovat mu svoji volbu. Natožpak když se to týká jeho vlastního těla. Jediná výjimka jsou právě děti, kde právo volby do určitého věku přebírají z pochopitelných důvodů rodiče. A už to, že v tomto jednom konkrétním případě bylo toto právo rodičům o dva roky zkráceno, je velkým důvodem k zamyšlení.

Dala jsem si tu práci a kvůli svému synovi jsem prostudovala příbalové letáky toho, co má zachránit zdraví naše i našich dětí. S jedinou výjimkou se tam přesné složení nedočtete. Už to by nám mělo rozsvítit další červenou kontrolku. Co se tam ale dočtete je mimo jiné následující:

„4.1 Terapeutické indikace

Vakcína Comirnaty 30 mikrogramů/dávku koncentrát pro injekční disperzi je indikována pro aktivní imunizaci k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 u osob ve věku 12 let a starších.

Obecná doporučení

Myokarditida a perikarditida

Po očkování vakcínou Comirnaty existuje zvýšené riziko myokarditidy a perikarditidy. Tato onemocnění se mohou objevit během několika málo dnů po očkování a vyskytla se zejména v průběhu prvních 14 dnů. Byla pozorována častěji po druhé dávce vakcíny a častěji u mladších mužů a chlapců prvních 14 dnů. (viz bod 4.8). Dostupné údaje naznačují, že průběh myokarditidy a perikarditidy po vakcinaci se neliší od myokarditidy nebo perikarditidy obecně.

Riziko myokarditidy po třetí dávce vakcíny Comirnaty nebylo dosud popsáno.

Doba ochrany

Doba ochrany poskytovaná vakcínou není známa, protože je stále hodnocena v probíhajících klinických studiích.

Mechanismus účinku

…Vakcína vyvolává jak odpověď neutralizačních protilátek, tak i imunitní odpověď buněk na spike (S) antigen, což může přispívat k ochraně před onemocněním COVID-19.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Myokarditida 

Zvýšené riziko myokarditidy po očkování vakcínou Comirnaty je nejvyšší u mladších mužů a chlapců (viz bod 4.4).

Zvýšené riziko u mladších mužů a chlapců po podání druhé dávky vakcíny Comirnaty bylo blíže určeno ve dvou velkých evropských farmakoepidemiologických studiích. Z jedné studie vyplynulo, že v období 7 dnů po podání druhé dávky se u mužů a chlapců ve věku 12–29 let vyskytlo přibližně o 0,265 (95% CI 0,255–0,275) případů myokarditidy na 10 000 osob více než u neočkovaných osob. V další studii se v období 28 dnů po podání druhé dávky u mužů a chlapců ve věku 16–24 let vyskytlo o 0,57 (95% CI 0,39–0,75) případů myokarditidy na 10 000 osob více než u neočkovaných osob.

Genotoxicita / karcinogenita

Studie genotoxicity ani kancerogenity nebyly provedeny. U složek vakcíny (lipidy a mRNA) se neočekává genotoxický potenciál.“

Zdroj: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf

Také jsem si prostudovala Informovaný souhlas, který musí podepsat každý podstupující zmiňovaný zdravotní úkon:

„Význam a výhody očkování proti nemoci COVID-19:

Podání očkovací látky má zabránit, abyste onemocněl(a) nemocí COVID-19, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2. Očkovací látka vyvolá přirozenou tvorbu protilátek a povzbudí imunitní buňky, aby Vás ochránily proti onemocnění COVID-19.

Doba ochrany po očkování:

Na základě současného stavu vědeckého poznání nelze zatím zcela přesně stanovit míru a dobu ochrany po očkování. V průběhu dalších let od zavedení očkování budou tyto informace upřesňovány.“

Zdroj: https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/frm/INS_0652.pdf

OPRAVDU JSOU VÝŠE UVEDENÁ SLOVA O ÚČINNOSTI PRAVDIVÁ? REALITA NÁM JASNĚ UKAZUJE, ŽE NIKOLIV. 

MÁME SI NECHAT APLIKOVAT NĚCO, U ČEHO NELZE STANOVIT ÚČINKY?

KDO PONESE NÁSLEDKY TĚCH NEJEN „VYBRANÝCH“ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ? ONI? NIKOLIV. MY. A NAŠE DĚTI. 

Ne, tohle všechno vůbec není o zdraví. Je to o PŘIROZENÉM versus UMĚLÉM. O člověku již zcela POHLCENÉM HMOTOU versus člověku uvědomujícím si svoji skutečnou – DUCHOVNÍ podstatu. O člověku ODDĚLUJÍCÍM své tělo od zbytku svého bytí versus člověku vědomého si PROPOJENOSTI  těla, duše a mysli. O ZDÁNLIVÉ zodpovědnosti, která nabízí jednodušší a téměř bezbolestnou cestu, versus SKUTEČNÉ zodpovědnosti, která přináší jasné poznání, že my jsme strůjcem všeho, co se v našem životě odehrává, včetně našeho zdraví. O SVOBODĚ respektující volbu každého jednotlivce versus POTŘEBĚ OVLÁDAT A ZISKUCHTIVOSTI hrstky ne-mocných.

Jenže většina stále NECHCE SLYŠET. Z mé zkušenosti doslova. Důvod se dle mého skrývá ve slovech slavného Hérakleita: „PRAVDA ČASTO UNIKÁ KVŮLI SVÉ DALŠÍ NEUVĚŘITELNOSTI“. A také v dalším citátu: „AŽ DO CHVÍLE NAŠEHO DUCHOVNÍHO PROBUZENÍ SI NEJSME VĚDOMI NAŠÍ NEVĚDOMOSTI.“ Amorah Quan Yin

Takže ano, dokážu to všechno pochopit. Život je o zkušenostech a všichni si v této pozemské hře procházíme přesně takovými, které potřebujeme. Jen některé jsou opravdu draze zaplacené. A neznalost příbalového letáku nás neomlouvá…

A tak bych na závěr parafrázovala výrok z oblíbeného filmu „Sněženky a Machři“:

„Čeho jsme se dopustili sami na sobě, s tím už se nějak vyrovnáme. Horší je to s tím, čeho se dopouštíme na našich dětech…“

S nadějí,

Hanka